Nolikums

SUP FESTS VAIDAVĀ 2018

NOLIKUMS

Rīkotājs

“Red Paddle Co Latvija”

“Aktīvā tūrisma centrs EŽI”

“SUPFIT.LV”

Datums un vieta

2018.gada 4.-5. augusts

VaidavEži, Vaidavas ezera pludmale, Vaidava, Latvija

Sacensību formāts

Sacensības notiek

  • SUP Sporta OPEN klasē vīriešu un sieviešu grupās (SUP dēļa izmēriem nav ierobežojumi);
  • Tautas klasē ar jebkādu SUP dēli garumā līdz 12’5 pēdām vīriešu un sieviešu grupās;
  • Red Paddle Co DRAGON sacīkste – 4 cilvēku komandām;

Lai sacensības distancē notiktu, katras klases grupā jāpiedalās vismaz 3 dalībniekiem.

NB! Dalībnieki, kas startē Red Paddle Co DRAGON sacīkste automātiski piedalās kvalifikācijā pasaules SUP DRAGON RACE čempionātam, kas norisināsies no 2018.gada 31. augusta- 2. septembrim Austrijā.

Sacensību norise

Sestdiena, 4. augusts 

9:00 – 11:00 SUP treniņi Dragon komandām

11:00 – 15:00 Red Paddle Co DRAGON sacīkste – pamatbraucieni

15:00 – 16:00 Red Paddle Co DRAGON sacīkste – pusfināla un fināla braucieni

16:00 Red Paddle Co DRAGON sacīkstes uzvarētāju apbalvošana

Svētdiena, 5. augusts 

11:00 SUP airēšanas sacīkste – tautas klase

12:30 SUP airēšanas sacīkste – Sporta Open klase

14:00 Tautas klases un sporta klases apbalvošana

Sacensību starta un apbalvošanas laiki ir aptuveni atkarībā no sacensību faktiskās norises.

Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas ceremoniju visiem dalībniekiem ir obligāta.

Reģistrēšanās.

Reģistrēšanās sacensībām notiek interneta vietnē www.supfests.lv .

Lai pieteiktos sacensībām, jāaizpilda pieteikšanās anketa šeit.

Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā Tiesneša no 9:00 un tiek pārtraukta 30 minūtes pirms sacensībām.

Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas un iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.

Dalībnieki

Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā.

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām un dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksa

Dalības maksa ietverta SUP festa dalības maksā – vienai personai 10 eiro.

Dalības maksa jāpārskaita reģistrējoties sacensībām uz norādītajiem rekvizītiem un maksājuma uzdevumā jānorāda “Dalība SUP festivālā , vārds, uzvārds (ja komanda, tad komandas nosaukums):

Biedrība “Neformālās izglītības biedrība Eži”

Reg.nr: 40008159669

Juridiskā adrese: Rīgas iela 43, Valmiera,LV – 4201

Banka: AS Swedbank, Valmieras filiāle

Konts: LV35HABA0551030471064

Inventārs

Dalībnieki drīkst izmantot jebkura oficiāla ražotāja sērijveidā ražotus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma atbiltoši kategorijai.

Tautas un Sporta Open klasēs drīkst piedalīties ar piepūšamajiem un cietajiem dēļiem atbilstoši kategorijai.

Dalībnieki drīkst izmantot jekādu  airi ar noteikumu, ka tam lāpstiņa ir vienā galā un rokturis otrā galā.

Distance un kontrollaiks

Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms dalībnieku reģistrācijas sākuma.

Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem.

Tautas klasē un Red Paddle Co DRAGON klasē distances garums nepārsniegs 4 kilometrus.

SUP Sporta OPEN klasē distance nepārsniegs 8 kilometrus.

Ieskaites kontrollaiki: gludūdens distance – 2 stundas tautas un sporta open klasē.

Dalībnieka, kurš distanci veic lēnāk par kontrollaiku, rezultāts netiek ieskaitīts sacensību kopvērtējumā.

Starta un finiša procedūra

Gludūdens distance.

Starts notiek netālu no ūdens no krasta, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs ir krastā netālu no ūdens, šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm, rokā jātur airis.

Distances veikšana

Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā.

Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.

 

Vērtēšana

Individuālajās gludūdens distancēs  tiek apbalvoti 6 ātrākie dalībnieki sieviešu un vīrīešu grupā. 

Komandu distancēs notiks atlases braucieni, pusfināls, fināls un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākās komandas. Ātrākās komandas iegūs iespēju doties uz Pasaules čempionātu Austrijā.

Drošība uz ūdens

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.

Tāpat katram pieaugušajam dalībniekam uz sacensībām jābūt līdz PFD.  peldvestei vai triecienvestei ar peldspēju. Arī dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti. 

Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiks diskvalificēts.

Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību.

Diskvalifikācija un Protests.
Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.

Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
(d) pabeigt distanci.
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)

Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.

Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.

Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās distances beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.

Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.
Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.

Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var pieņemt un izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.